Proposition 218 Notice

Print
Press Enter to show all options, press Tab go to next option

NOTICE TO PROPERTY OWNERS AND WATER CUSTOMERS

PROPOSED WATER RATE INCREASE

Public Hearing on May 15, 2018 at 6:30 pm

City Hall, 4381 Broadway, American Canyon

PAUNAWA SA MGA MAY-ARI NG ARE-ARIAN AT MGA PAROKYANO NG TUBIG

IPINANUKALANG PAGTAAS NG SINGIL NG TUBIG

Pampublikong pagdinig sa May 15, 2018 sa 6:30 pm,

Munisipyo, 4381 Broadway, American Canyon

AVISO A LOS PROPIETARIOS Y CLIENTES DE AUGUA

AUMENTO DE LA TARIFA DE AGUA PROPUESTA

Audiencia Publica el 15 de Mayo, 2018

a las 6:30 pm en el Palacio Municipal,

4381 Broadway, American Canyon